Revisionsbyrå i Trollhättan

Revisionsbyrå i Trollhättan

Vad gör en revisor, och vad innebär revision?

Många svenska företag har idag krav på sig att ha en revisor som granskar företagets redovisning och förvaltning samt gör ett utlåtande på hur företagets ekonomiska situation ser ut. Själva revisionen är en viktig del för att få en extern och oberoende indikation på bland annat hur företaget kan bli bättre. Rent praktiskt går det till så att varje år så upprättas ett bokslut och årsredovisning för företaget där alla resultat, tillgångar och skulder presenteras. Detta bokslut får ej upprättas av samma person som sedan utför själva granskningen (revisionen) och på så sätt upprätthålls oberoendet mellan den löpande bokföringen och revisorn. Den valda revisorn granskar sedan alla siffror och underlag som finns i årsredovisningen och skriver efter det en utlåtelse om hur företaget sköts och eventuella förbättringsförslag.

Kjellbergs Revisionsbyrå i Trollhättan står under tillsyn av revisorsinspektionen och är medlem i branschorganisationen FAR, vilket gör oss till en godkänd revisionsbyrå.

När vi utför revision av ett företag arbetar ut ifrån tre grundpelare

Oberoende

För att kunna upprätta en utlåtelse av bland annat årsredovisningen är det viktigt att revisorn inte står i någon beroendeställning till någon av intressenterna i företaget, eller att vi själva har ekonomiska intressen som kan påverka utfallet av revisionen. Vi värnar högt om vår tilltro och vårt förtroende för att den färdiga revisionen ska anses vara oberoende.

Tystnadsplikt

Då vi får tillgång till känsliga uppgifter är det av yttersta vikt att dessa inte yppas till utomstående. Vi ansvarar för att det uppgifter som du lämnar till oss stannar hos oss.

Kompetens

När revision sker är det viktigt att revisorn är kunnig inom aktuella regelverksfrågor, så som redovisningsregler och skattelagstiftning för att kunna dra korrekta slutsatser.

Vill du veta mer om vårat arbete, eller boka ett
möte med oss, ta och kontakta oss